Tył czaszki

anatomia24.pl & tył czaszki

Przysadka .. tyłu od skrzyżowania nerwów wzrokowych. Przysadka jest narządem nieparzystym znajdującym się w pośrodkowej części dołu czaszki połączonym lejkiem z trzecią komorą mózgu. Przeciętna wielkość przysadki to 12 - 15 mm mierzona poprzecznie, zaś od góry ku dołowi wynosi 6 mm. Od góry przysadka graniczy ze... Mózgoczaszka .. tyłu w części górnej z kością klinową u dołu z lemieszem. Od blaszki sitowej odchodzą ku dołowi liczne komórki sitowe, czyli kość, w której znajdują się liczne jamki. Przestrzenie te ograniczają od boku i przyśrodkowo biegnącymi pionowo blaszkami. Na części przyśrodkowej, tworzącej ścianę boczną jam...

Twarzoczaszka .. tyłu, zakończone są dwoma wyrostkami: dziobiastym oraz kłykciowym oddzielone od siebie wcięciem, przez które przebiegają nerw i naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy... Jamy i doły czaszki .. tyłowi i przyśrodkowo. Obie osie przeprowadzone przez oczodoły zbiegają się na wysokości siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klino...

Móżdżek .. tyłu od rdzenia przedłużonego. Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżdżek składa się z centralnie położonego robaka i dwóch półkul. Półkule móżdżku łączą się z pniem mózgu za pomocą konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak...