Płaty płuc

anatomia24.pl & płaty płuc

Płuca .. płaty. Prawe płuco posiada trzy płaty: górny, środkowy i największy dolny, a szczeliny dzielące narząd to szczelina skośna i pozioma. Płuco lewe posiada jedynie dwa płaty: górny i dolny oraz szczelinę skośną. Każdy płat podzielony jest ponadto na segmenty. Każde płuco zawiera 10 segmentów. Płuco lew... Opłucna .. płaty są przedzielone podwójną warstwą opłucnej płucnej. Przejścia pomiędzy opłucną ścienną nazywane są zachyłkami. Występują zachyłki: żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na przeponę ), przeponowo - śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiow...