12 żebro

anatomia24.pl & 12 żebro

Moczowód .. żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po stronie prawej. Pona... Płuca .. żebrową ), przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Powierzchnia boczna jest największa, wypukła i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsła. Przylega do kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca, zagłęb...

Opłucna .. żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na przeponę ), przeponowo - śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiowy przedni ( miejsce przejścia z żeber na tylną powierzchnię mostka ) i tylny ( na przednią powierzchnię kręgosłupa ). Miedzy obu blaszka... Serce .. żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość serca ( 2/3 ) mieści się po stronie lewej od osi ciała. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego do dołu, przodu i w stronę ...

Aorta i gałęzie aorty .. żebrowego prawego zatacza łuk do tyłu i na lewo powyżej tętnicy płucnej lewej. Stąd biegnie do śródpiersia tylnego ( część zstępująca ), gdzie umiejscawia się na lewo od kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy prz... Śledziona .. żebrowego. W budowie zewnętrznej wyróżnia się powierzchnię wypukłą przylegającą do części żebrowej przepony oraz wklęsłą ściśle sąsiadującą z żołądkiem i nerką, a od dołu z okrężnicą. Na powierzchni wklęsłej znajduje się wnęka, przez którą wnikają do narządu tętnica i żyła śledzionowa. Z zewnątrz śl...

Mięśnie obręczy barkowej .. żebrowej łopatki, kończy zaś na guzku mniejszym kości ramiennej. Umożliwia on obrót do wewnątrz i opuszczenie podniesionego ramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerwy podłopatkowe. Przy anatomii obręczy kończyny górnej należy wspomnieć o dole pachowym. Jest to zagłębienie utworzone m... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś biodrowy znajduje się w dole biodrowym, ale kończy wraz z lędźwiowym większym. Zadaniem mięśni grupy przedniej jest zginanie uda w stawie biodrowym. Odgrywają również podstawową...

Mięśnie grzbietu .. żebrowe rozpoczynające się podobnie do poprzednich a kończące na żebrach. Są to mięśnie zębate tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolicy karku i górnej części grzbietu. Oba mięśnie, prawy i lewy, układają się tak, że wyglądem swym przypominają kap... Mięśnie klatki piersiowej .. żebrowych, tętnicy pachowej. Unerwienie: nerwy piersiowe przednie. Mięsień zębaty przedni ( łac. musculus serratus anterior ) mieści się na powierzchni bocznej klatki piersiowej. Ma kształt nieco czworokątny i przykryty jest w swojej górnej części mięśniem piersiowym większym. Rozpoczyna się na dzie...

Przepona .. żebrową i mostkową. Część lędźwiowa rozpoczyna się na wysokości dwóch pierwszych kręgów lędźwiowych. Grubość przepony w tym miejscu może sięgać nawet 1 cm. W porównaniu do pozostałej grubości ( około 3 mm ) jest to najsilniejsza jej część. W tym miejscu przepona rozpoczyna się dwoma odnogami ( prawą... Mięśnie brzucha .. żebrowych. Unerwienie: nerwy międzyżebrowe, biodoro - pachwinowy, płciowo - udowy. Mięsień prosty brzucha ( łac. musculus rectus abdominis ) jest najbardziej zewnętrznie leżącym mięśniem rozciągającym się między mostkiem ( jego wyrostkiem mieczykowatym ), żebrami ( V - VII ) a kością łonową. Włókna ...

Kręgosłup .. żebrowego. Odpowiednikiem właściwego wyrostka poprzecznego jest wyrostek dodatkowy w postaci niewielkiej wyniosłości. Ponadto występuje tu wyrostek suteczkowaty leżący do tyłu od wyrostka dodatkowego. Otwór kręgowy ma kształt trójkątny. Kręgi krzyżowe Kręgi krzyżowe ( łac. vertebrae sacrales ) zrośn... Klatka piersiowa .. żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeber ( I - VII ). Wcięcie dla żebra pierwszego położone jest na bocznej powierzchni rękojeści mostka, drugie na granicy rękojeści z trzonem, zaś dla żebra VII na granicy pomiędzy trzonem a wyrostkiem mieczykowatym. Żebra Żebro ( łac. costa ) ma kształt spłaszczone...

Kości obręczy barkowej .. żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżone są do ruchów w stawie kulistym ( do góry, dołu, przodu, tyłu i dookoła własnej osi ). Staw barkowo - obojczykowy łączy obojczyk z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw wzmacniają więzadła: barkowo - obojczykowe, kruczo - obojczykowe. Ruchy są podobne do ruchów odby...